เทศบาลตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

ยื่นแบบฟอร์มออนไลน์
คำร้องทั่วไป คำร้องขอข้อมูลข่าวสารของราชการ ยื่นชำระภาษีท้องถิ่น แบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ด.ส.5) แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.9) คำร้องขอรับเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างคืน (ภ.ด.ส.10) คำร้องคัดค้านการประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง คำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ (ด.ร.1) แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ด.ร.2) แบบรับรองสถานะของครัวเรือน ตารางแสดงจำนวนสมาชิกและรายได้ของครัวเรือน คำร้องทะเบียนพาณิชย์ คำขอจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (1 คำขอ:1 เว็บไซต์) (อภ.1) แบบคำร้องขอใบอนุญาตใช้สถานที่เพื่อประกอบการค้าซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ คำขอรับการช่วยเหลือสำหรับผู้ประสบภัย (แบบ ข.1) คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (แบบ ข.6) คำขอรับใบรับรองก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือ เคลื่อนย้ายอาคาร (แบบ ขร.1) การขอใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ข.8) คำขอโอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร เคลื่อนย้ายอาคาร หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร แบบคำขอตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตผังเมืองรวม แบบคำร้องขอใช้ประปารายใหม่ แบบคำขอแจ้งซ่อม/ยกเลิกการใช้น้ำประปา (แบบ สอ.1) คำขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร (แบบ สอ.2) คำขอรับหนังสือรับรองการแจ้ง/ต่ออายุหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร